Ana Sözleşme

admin tarafından tarihinde yayınlandı

DAL-BEL GÜNÜBİRLİK TURİZM HİZMET İŞLETMELERİ VE TESİSLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ
Madde 1- Aşağıda Ünvanları belirli Kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani suretle kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

1) DALYAN BELEDİYESİ
Adres : Çarşı İçi Dalyan-Ortaca/Muğla
T.C. Uyruklu

2) S.S. KÖYCEĞİZ DALYAN DENİZ MOTORCULARI TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ
Adres : Kordon kenarı Dalyan-Ortaca/Muğla
T.C. Uyruklu

3) DALYAN MİNİBÜSCÜLER MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ
Adres : Çarşı İçi Dalyan-Ortaca/Muğla
T.C. Uyruklu

4) S.S. 89 NOLU TAKSİCİLER MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ
Adres : Çarşı İçi Dalyan-Ortaca/Muğla
T.C. Uyruklu

5) GÖKBEL KÖYÜ MUHTARLIĞI
Adres : Gökbel Köyü Dalyan-Ortaca/Muğla
T.C. Uyruklu

UNVAN
Madde 2- Şirketin Ünvanı DAL-BEL GÜNÜBİRLİK TURİZM HİZMET İŞLETMELERİ VE TESİSLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ dir.

AMAÇ VE KONUSU
Madde 3- Şirketin işletme amacı ve konuları şunlardır:

Dalyan Belediyesi mücavir alanları içerisinde Turizme kaliteli ve ekonomik hizmet vermek, doğanın korunmasını ve tanıtılmasını sağlamak amacıyla faaliyette bulunmak. Bu amaçla; Günübirlik turistlik tesisleri işletmek, Turistlerin turizm alanlarına deniz ve karadan ulaşımlarını sağlamak, yöredeki su ürünlerini ( balık, havyar vb) en iyi şekilde tanıtmak, maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü yatırımı yapmak, bu amaçla yeni tesisler kurmak, kurdurmak, gerektiğinde kiralamak, yöre turizmini geliştirmek yurtiçi ve yurtdışına tanıtımını yapmak için faaliyetlerde bulunmak.

Yukarıda gösterilen konulardan başka işlerde şirket için faydalı görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan iş bu kararın uygulanması için, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izin alınacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ
Şirketin Merkezi Muğla İli, Ortaca İlçesi, DALYAN Kasabasıdır. Adres Çarşı İçi Mevkii Dalyan Belediyesidir. Adres değişikliğine yeni adres Ticaret siciline ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan ettirilir. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilanı yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına haber vermek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

SÜRE
Madde 5- Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten itibaren süresizdir.

ŞİRKETİN SERMAYESİ
Madde 6- Şirketin sermayesi 5.000,00.-TL kıymetindedir. Bu sermaye her biri 50,00.-TL değerinde 100 hisseye bölünmüştür.

Bundan;

95 Paya karşılık olan 4.750,00.- TL si DALYAN BELEDİYESİ,

1 Paya karşılık olan 50,00.-TL si S.S. KÖYCEĞİZ DALYAN DENİZ MOTORCULARI TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ,

1 Paya karşılık olan 50,00.-TL si DALYAN MİNİBÜSCÜLER MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ,

1 Paya karşılık olan 50,00.-TL si S.S. 89 NOLU TAKSİCİLER MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ,

2 Paya karşılık olan 100,00.-TL si GÖKBEL KÖYÜ MUHTARLIĞI,

Şeklinde muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.

Şirket sermayesinin ¼ ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalanı ise Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacak esaslar dairesinde peşin ve taksitler halinde birinci taksit 07.02.2002, ikinci taksit 07.02.2003, üçüncü taksit 07.02.2004 tarihinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar Ana sözleşmenin 12. ilan maddesi uyarınca yapılır.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

Hisse senetleri birlik, onluk kupürler halinde bastırılabilir.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ
Madde 7- Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasında seçilerek beş üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

İlk Yönetim Kurulu Üyeleri Olarak

1) DALYAN BELEDİYESİ TÜZEL KİŞİLİĞİ ADINA BELEDİYE BAŞKANI SUAT TUFAN,
2) S.S. KÖYCEĞİZ DALYAN DENİZ MOTORCULARI TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ TÜZEL KİŞİLİĞİ ADINA ATİLLA GÜLTEKİN,
3) DALYAN MİNİBÜSCÜLER MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ TÜZEL KİŞİLİĞİ ADINA MUSTAFA EKMEKÇİOĞLU,
4) S.S. 89 NOLU TAKSİCİLER MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ TÜZEL KİŞİLİĞİ ADINA YAŞAR TAVİLOĞULLARI,
5) GÖKBEL KÖYÜ MUHTARLIĞI TÜZEL KİŞİLİĞİ ADINA MEHMET ASLANPAY

Seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilir ilk yönetim kurulu üyeleri bir yıl için seçilmişlerdir. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul lüzum görürse yönetim kurulunu her zaman değiştirebilir.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAM-YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ
Madde 8- Şirketin yönetim ve dışaıya karşı temsil yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili bir kişinin imzasını taşıması gereklidir.

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ
Madde 9- Genel Kurul gerekli hissedarlar arasında gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı beşi geçmez.

İlk denetçiler olarak;

1) Beytullah ÖZDEMİR, T.C. Uyruklu, Okçular Köyü, Dalyan-Ortaca/Muğla
2) Durmuş akşit CAN, T.C. Uyruklu, Gülpınar Caddesi, Dalyan-Ortaca/Muğla

Bir yıl süre ile seçilmişlerdir.

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu’nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

GENEL KURUL
Madde 10- Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Davet Şekli : Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu’nun 355,365,366 ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır.
b) Toplantı Vakti : Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır.
c) Rey verme ve vekil tayini : Olağan ve olağanüstü genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarların kendilerine, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.
d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı : Şirket Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu’nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
e) Toplantı yeri : Genel Kurul, şirketin yönetim merkezi binasında veya şirketin yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI
Madde 11- Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgilerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İLAN
Madde 12-Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’ nun 37. Maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket Merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret kanunu’nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Kanununun 397 ve 438. maddeleri uygundur.

HESAP DÖNEMİ
Madde 13- Şirketin hesap yılı Ocak Ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI
Madde 14- Şirketin masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kârı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kârdan evvela %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır.Ve kalanlar itfa edilmemiş hisse setlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 (Yüzde Beş) oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkarılır.

Geri kalan kısım genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır.

Kurucular ve Yönetim Kurulu üyeleriyle memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlarla, ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kâra iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanunu’nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir.

İHTİYAT AKÇESİ
Madde 15- Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun 466 ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER
Madde 16- Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

DAMGA VERGİSİ
Geçici Madde : Bu ana sözleşme ile ilgili damga vergisi 3 ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

KURUCULAR
1) DALYAN BELEDİYESİ TÜZEL KİŞİLİĞİ ADINA
SUAT TUFAN

2) S.S. KÖYCEĞİZ DALYAN DENİZ MOTORCULARI TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ TÜZEL KİŞİLİĞİ ADINA
ATİLLA GÜLTEKİN ABDURRAHMAN CANDURMAZ

3) DALYAN MİNİBÜSCÜLER MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ TÜZEL KİŞİLİĞİ ADINA
MUSTAFA EKMEKÇİOĞLU ALİ ÇOBAN

4) S.S. 89 NOLU TAKSİCİLER MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ TÜZEL KİŞİLİĞİ ADINA
YAŞAR TAVİLOĞULLARI AHMET KÖSE

5) GÖKBEL KÖYÜ MUHTARLIĞI TÜZEL KİŞİLİĞİ ADINA
MEHMET ASLANPAY

Kategoriler: DalBel