Hakkımızda

admin tarafından tarihinde yayınlandı

DAL-BEL Günübirlik Turizm Hizmet İşletmeleri ve Tesisleri Ticaret Anonim Şirketi 2001 yılında Dalyan Belediyesinin önderliğinde diğer dört tüzel kişiliğin iştiraki ile kurulmuştur.

2014 yılında 6360 sayılı kanunla Muğla Belediyesi Büyükşehir olunca kapatılan Dalyan Belediyesinin %95 hissesi, ayrıca tüzel kişiliği sona eren Gökbel Köyü muhtarlığının %2 hissesi Ortaca Belediyesine devrolmuştur.

Şirketin :

% 97 hissesi Ortaca Belediyesine,

% 1 hissesi S.S. Dalyan Deniz Motorları Taşıyıcılar Kooperatifine,

% 1 hissesi Dalyan Minibüscüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine,

% 1 hissesi S.S. 89 nolu Taksiciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine aittir.

Şirketin İşletme Amacı : Şirketin Amaç ve Konuları şunlardır:

1- Ortaca Belediyesi ve diğer Belediyelerde; turizme kaliteli hizmet vermek, doğanın korunması amacıyla; çöp toplama ve temizlik hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, hizmet verdikleri belediyelerin park bahçe işlerini düzenlemek, projeler üretmek ve tatbik etmek.

2- Günübirlik turistlik tesisleri işletmek, Turistlerin turizm alanlarına deniz ve karadan ulaşımlarını sağlamak, yöre turizmini geliştirmek yurtiçi ve yurtdışına tanıtımını yapmak için faaliyetlerde bulunmak.

3- Yöredeki su ürünlerini ( balık, havyar vb) ve tarımsal ürünleri en iyi şekilde tanıtmak ve üreticiye örnek olmak amacıyla çalışmalarda bulunmak maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü yatırımı yapmak, bu amaçla yeni tesisler kurmak (soğuk hava deposu,sera vb) kurdurmak, gerektiğinde kiralamak.

4-Yurt içinde ve dışında her türlü inşaat işleriyle, yol, köprü, konut, hastane, okul, silo, fabrika ve tesisler, baraj, gölet, kanal,ve her türlü boru hattı inşaatları yapmak, gerekli izinler alınarak maden sahası ve taş ocağı açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, kat karşılığı inşaatlar yapmak, yurdun herhangi bir yerinde gayrimenkuller almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, her türlü iş makineleri asfalt imalat ve serme sıkıştırma makineleri ile nakil vasıtalarının imalat, bakım onarım ve ticaretini, yurt dışı firmalarının temsilciliğini ve distribütörlüğünü yapmak.

5- Raylı-Raysız yeraltı ve yer üstü her türlü kara, deniz göl ve hava ulaşım ve taşımacılığı hizmetlerini yapmak, yaptırmak, işletmek ve işlettirmek.Kentlerin ulaşım planlarını yapmak, yaptırmak. Açık ve kapalı park yerleri, alt ve üst geçitler yapmak ve yaptırmak, işletmek ve işlettirmek.

6- Meydan, bulvar cadde ve anayolları yapmak, yaptırmak ve bunların bakim ve onarımını yapmak ve yaptırmak.

7- Her türlü asfalt üretimini yapmak ve bu konuda ihalelere katılmak, asfalt üretimi ile ilgili her türlü araç gerecin ve komple tesisin alım, satım, üretim ithal ve ihracatını yapmak.

8- Şehir içi ve diğer yollarda yapılacak taş parke kaplama işini yapmak amacıyla parke taşı imal etmek, satışını yapmak, taş kaplama işiyle ilgili ihalelere girmek.

9- Şirket işleri ile ilgili bilumum nakil vasıtalarını ve iş makinalarını iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ayni ve şahsi tasarruflarda bulunabilir ve bunların ithalatı ve ihracatı ile dahili ticaretini yapabilir.

10- Şirket Park, Bahçe, Koru, kent ormanları, hobi bahçeleri, rekreasyon alanı, sosyal tesisler, yol, kaldırım, gezinti ve eğlence alanlarını alt ve üst yapısıyla birlikte düzenler, oluşturur, düzenletir,işletir, işlettirir bu amaçla ihale açar, açılan ihalelere iştirak eder.

11- Park ve Bahçe düzenlemesinde, çevre güzelleştirilmesinde kullanılan her türlü yapay çiçek,çim, tohum, ağaç, süs bitkisi, çalı, mevsimlik çiçekler, soğanlı bitkiler, toprak,torf, mil, bitkisel karışım, gübre, ilaç, peyzaj materyalleri v.s ile bu sektörde kullanılabilecek her türü araç-gereç, alet-edevat, teknik teçhizatla bunların yedek parça ve aksesuarlarını da temini, üretimi, ithalatı, ihracatı, alım satımı ile iştigal eder.

12- Hayvanat bahçesi, hayvan bakım ve ıslah evi işletmeleri açar, işletir, işlettirir, konuları ile ilgili veterinerlik faaliyetlerinde bulunur.

13- Kültür,sanat,edebiyat,turizm alanlarında eğitici,öğretici,beğeni kazandırıcı ve tanıtıcı etkinliklerde bulunmak, bu konuları gerçekleştirmek amacıyla; bürolar, acenteler, konser salonları, tiyatro, sinema salonları, kültür merkezleri, müzeler, galeriler, atölyeler,derslikler açmak, işletmek, işlettirmek.

14-Şirket sanatı özendirmek sanatçıyı teşvik etmek amacıyla; ödüllü ve ödülsüz yarışmalar düzenler.

15- Şirket, halk sağlığını ilgilendiren her konuda yatırım yapar ve girişimlerde bulunur.

16- Şirket, her yaştan insanların beden ve ruh sağlığını güçlendirmek, yeteneklerini geliştirmek için her türlü spor tesisinden yararlanmasını ve spor etkinliklerine aktif katılımını sağlamak ve bunun için gerekli altyapı, tesis ve sosyal tesisleri yapmak ve yaptırmak, işletmek ve işlettirmek için çalışmalar yapar.

17- Sporun her dalında amatör sporcu ruhunu geliştirmek ve destek olmak amacıyla maddi ve manevi katkıda bulunmak.

18- Her türlü atığı toplamak,taşımak, ayrıştırmak,laboratuarda analiz ve tahlil etmek, atıkları termik, biyolojik ve mevzuatın öngördüğü diğer usullerde bertaraf etmek ve geri kazanmak, bu amaçla tesis ve organizasyonlar kurmak, işletmek, işlettirmek, kuracağı tesis ve organizasyonları kiralamak.

19- Kent içi yolları,meydanları,ana arterleri elle ve mekanik araçlarla süpürmek, yıkamak, temizlemek,dereleri, denizleri ve gölleri elle ve araçlarla temizlemek, bu konuda açılacak ihalelere girmek.

20- Atıkların ber tarafı ve geri kazanımından veya diğer kaynaklardan elektrik enerjisi üretmek, üretilen elektrik enerjisinin bu amaçla enerji üretim tesisleri kurmak, işletmeye almak, kiralamak üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışını yapmak.

21- Yukarıda gösterilen konulardan başka işlerde şirket için faydalı görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan iş bu kararın uygulanması için, ilgili Bakanlıktan gerekli izin alınacaktır.

Şirketin merkezi Muğla ili Ortaca İlçesi DALYAN Mahallesidir.

Kategoriler: DalBel